Fashion and symbols

One can say a lot to others just by wearing a certain accessory, e.g. one´s political views, opposition to the regime etc. The problem can occur when someone is wearing such a symbol without knowing it symbolizes something or when someone is wearing such a symbol just for fashion purposes without any other “hidden” meaning. For e.g. during Napoleon´s reign just the shape of man´s moustache was a political manifestation. During the existence of Austria-Hungary it was closely watched if you are ordering a coffee or a hot chocolate in a restaurant. Do you like coffee and the hot chocolate is too sweet for you? You have bad luck, the coffee meant that you are a revolutionary and want to reform the society. On the contrary the hot chocolate was considered to be politically correct.
source: Wikimedia
Člověk může pouhým doplňkem svému okolí říct např. jaké je politické orientace, zda (ne)souhlasí se stávajícím režimem apod. Problémem pro nositele takového odznaku je pak situace, kdy jej nosí nevědomě nebo když jej nosí skutečně jen z módních důvodů bez dalšího „skrytého“ významu. Například jen tvar vousu mohl být za vlády Napoleona politickou manifestací. Podobně se nahlíželo i na to, zda si za Rakouska-Uherska v podniku objednáváte k pití kávu či čokoládu. Že vám spíše chutná káva, protože čokoláda je na vás moc sladká? Máte smůlu, pitím kávy totiž dáváte najevo, že požadujete reformu společnosti a jste rebel. Naopak čokoláda je perfektně politicky korektní.
 
During the French Revolution the republicans were wearing a cockade (= a rosette made of ribbon) in blue, white and red colours (“cocarde nationale”) that symbolized their opposition to the reigning aristocracy. (Read my older article about beanies and theirconnection to the French Revolution.) On the other side was logically the aristocracy that was wearing a white cockade. The white colour was chosen because of the fleur-de-lys that was the symbol of the royal family, the Bourbon dynasty. Later during the Revolution it was dangerous to walk down the streets without the national three-coloured cockade. To wear the white cockade was utterly life threatening.
Za francouzské revoluce nosili republikáni kokardu (= růžice vytvořená ze stužky) v barvách modré, bílé a červené („cocarde nationale“), tím dávali veřejně najevo odpor k vládnoucí šlechtě. (Přečtěte si můj starší článek o čepicích typu beanie a jejich vazbě na Velkou francouzskou revoluci.) V opozici byla logicky šlechta, která hrdě nosila kokardu bílé barvy. Bílá barva byla vybrána podle fleur-de-lys, symbolu vládnoucí bourbonské dynastie. S postupem revoluce bylo nebezpečné, aby se kdokoliv na ulici objevil bez tříbarevné národní kokardy. Objevit se s bílou kokardou na prsou bylo přímo životu nebezpečné.

The black colour became forbidden soon too because black and yellow were the colours of Habsburg dynasty in which the hated French queen Marie Antoinette was born. The black colour was also connected with the tradition of mourning period that was held by the aristocrats because they had the time and means to be in mourning. The mourning clothes also showed sympathy to the royal family because in June 1789 their first son, dauphin Louis Joseph de France, the future king of France. Similarly after the execution of the French king Louis XVI. To be in mourning in the public soon became dangerous, therefore the monarchists were discretely wearing a black ribbon to symbolize their grief.
Další zapovězenou barvou se brzy stala černá, protože černá byla spolu se žlutou, barvami Habsburků, dynastie, ze které pocházela nenáviděná francouzská královna Marie Antoinette. Černá barva byla též spojena s tradicí nošení smutku, kterou si mohli dovolit dodržovat jen aristokraté. Smuteční oblečení navíc v červnu 1789 vyjadřovalo podporu královské rodině, protože tehdy zemřel jejich první syn, dauphin Ludvík Josef Xaver František Bourbonský, dědic francouzského trůnu. Podobně tomu bylo i po popravě francouzského krále Ludvíka XVI. Nosit smutek na veřejnosti začalo být proto nebezpečné, monarchisté proto nosili diskrétně černou stužku na znak smutku.
 
In other cultures it was forbidden by law to wear clothes of a specific colour that was reserved for the ruler and his family. In some cultures it was forbidden for some social groups to own some objects or clothes made of luxurious materials (there even existed laws forbidding luxury in Japan that were aimed at merchants). In ancient Rome toga was intended for Roman citizens, respected people. But toga gets in another context when worn by a woman, in this context the toga labels a prostitute.
V jiných kulturách byly zákonem zapovězeny pro řadové občany některé barvy oblečení, které byly rezervovány jen pro vladaře a jeho rodinu. Jinde bylo některým sociálním vrstvám zakázáno vlastnit některé předměty nebo oblečení z luxusních materiálů (v Japonsku existovaly tzv. zákony proti luxusu, které omezovaly, co si mohou obchodníci obléci). V starověkém Římě byla tóga určena jen římským občanům, tedy váženým lidem. Do jiného kontextu se tóga dostává, když ji oblékla žena, tehdy označovala prostitutku.
 
In these days in Europe we do not have to be that cautious with our clothes and accessories but still there are some symbols that are forbidden to wear and that might get one in trouble. I am talking about the Nazi symbols. Also during the elections people might want to show off their political views by wearing a badge or choose clothes in colour of a certain political party.
V dnešní době v Evropě již nemusíme být přehnaně opatrní na to, co nosíme na sobě nebo jaké doplňky si vybíráme. Přesto ale existují některé symboly, které jsou zapovězené a kvůli kterým by se člověk mohl dostat do maléru. Mám na mysli nacistické symboly. Taktéž během voleb lidé občas rádi ukážou svou politickou orientaci a pochlubí se třeba odznáčkem té které strany nebo si vezmou na sebe něco v barvě strany.

Comments