Ridiculous lolita fashion 2015 prediction

Please note that this article is making an ungodly fun of such a serious matter as lolita fashion probably is (at least for some). All the predictions stated lower are a work of fiction and their appearance in serious lolita fashion would be ghastly and would be probably viewed by the future lolita generations as the dark period of the lolita fashion history.
 
Vezměte prosím na vědomí, že autorce není v tomto článku nic svaté a dělá si srandu z natolik (alespoň pro některé) seriózní záležitosti jako je lolití móda. Všechny předpovědi níže uvedené jsou čistou fikcí a jejich objevení se v lolití módě by bylo příšerné a bylo by příštími generacemi lolit pravděpodobně nahlíženo jako na temné období lolitího módního stylu.
As a growing community, lolita international network should start its own lolita Bilderberg group, a „secret“ international lolita organization that will be pulling the strings from behind, because there is never enough conspiracy theories and every serious community should have one. This organization might actually already exist, how would you otherwise explain the sudden domination of OTT classic style and the excessive number of chocolate prints releases? Do the classic lolitas want to destroy the rival sweet lolita style by tempting the sweet lolita supporters by the piles of chocolate so they would eventually slip and gain weight?
Jako rostoucí komunita by si měla lolití mezinárodní síť vytvořit vlastní lolití Bilderberg group, „tajnou“ mezinárodní lolití organizaci, která by tahala za nitky z pozadí, protože konspiračních teorií není nikdy dost a každá seriózní komunita by měla mít vlastní. Tato organizace už dokonce možná i existuje, jak jinak byste si vysvětlili náhlou dominanci OTT klasického stylu a nepřiměřené množství vydaných čokoládových potisků? Chtějí klasické lolity zničit konkurenční sladké lolity tím, že podporovatele sladké lolity zahrne množstvím čokolády, aby nakonec podlehly a ztloustly?

With the confirmation of the existence of the secret society a new trend in lolita fashion will emerge. Now with everyone trying hard to become a member of it, everyone will want to look as serious as possible and therefore the queen look, derived from the OTT classic, will have a huge success. Because the phrase “Fake it till you make it.” quite precisely describes the easiest way to get whatever you want and why should you want to be a princess when you could be a queen, or even the queen.
Potvrzení existence tajné společnosti dá vzniknout novému trendu. Všichni se budou velmi snažit, aby se stali členy této skupiny. Z tohoto důvodu budou vytvářet zdání co největší serióznosti, a proto se vzhled královen, odvozený z OTT klasického stylu, stane populárním. Jelikož fráze „Předstírej dokud neuspěješ.“ celkem přesně popisuje nejjednodušší cestu, jak získat to, co chcete, a proč by někdo měl chtít být jen princeznou, když může být královnou.  
Mary Magdalene will release a new headgear that will stir a serious discussion and controversy. I am talking about the nun´s headwear called cornette. Some will accept this trend gratefully because the years of wig wearing caused them to start balding. This headgear will give them the possibility to allow their heads take some time off the horrendous restrictive, heavy and overheat causing wig wearing and will use this time to pray for a new mane. This occurrence will lead to the release of a number of plain white or black dresses and a new jewellery set consisting of rosaries and crucifixes.
Mary Magdalene vytvoří novou pokrývku hlavy, kolem které se strhne diskuse a kontroverze. Mluvím o pokrývce hlav jeptišek „cornette“. Některé lolity tento trend s díky přijmou, protože léta nošení paruk způsobilo, že začaly plešatět. Tato pokrývka hlavy jim dá možnost odpočinout si od omezujících, těžkých a přehřátí způsobujících paruk a strávit tento čas modlením se za novou kštici. Tento trend povede k výrobě jednoduchých bílých nebo černých šatů a nové kolekce šperků z růženců a krucifixů.
The revival of all white dresses will revive also the problem of unwanted stains removing. Although the gurololita (a white lolita outfit stained with blood to emphasize the fragility of the wearer) had retreated lately, I am predicting that with the amount of religious symbolic the gurololita will return in the form of stigmata gurololita.
Znovu objevení se čistě bílých šatů opět způsobí problém s odstraňováním nechtěných skvrn. Ačkoliv gurololita (lolita v bílém s krvavými skvnami, které zdůrazňují křehkost nositelky) již není tak oblíbená, předvídám její velký návrat. Náboženská symbolika pravděpodobně dá vzniknout stigmata gurololitě.

Comments

  1. Rofl :-) Stigmata gurololita:-) Thanks, you made me laugh hard with this article:-)

    ReplyDelete

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3