The hidden meanings of fashion

source: Wikimedia
Clothes can say us about a society more than philosophers, writers and scientists. Clothes mirror the identity of its wearer but also of the society where the individual lives. Clothes are influenced by the economic situation, the state of welfare, by the leading ideology and the aesthetics. The clothes is maximally adjusted to the wearer´s way of life, which is why the clothes mirror the state of the society.

Oblečení dokáže o lidské společnosti říci mnohem více než filosofové, spisovatelé a vědci. Oděv zrcadlí identitu jedince, který jej nosí, avšak i společnosti, ve které žije. Oděv je ovlivněn stávající ekonomickou situací, stavem sociálních záležitostí, převládající ideologií i estetikou. Oděv je zcela přizpůsoben životu, který jedinec v dané společnosti vede, a proto i zcela věrně zrcadlí její stav.
Although we don´t usually think about it, clothes consists of symbols and signs. We put on something in the morning more or less without thinking about it but what could we “scream” at others through our clothes? It is important to acknowledge that the meanings of clothes develop with the development of society. Blue jeans had totally different hidden meaning 150 years back that does not hold truth anymore. They found a totally different meaning and a new place in global society. The sign that the clothes carries with themselves could have more meanings, which depends on culture (I am speaking about collective memory here) and on individuals (subjective memory). The sign represents another material things or phenomena. The more straightforward the sigh the more understandable it is for others and it would not be mistaken with something else (eg. pictograms). Symbols exceed the material being of the object (eg. wedding ring).
Oděv sestává ze symbolů a znaků, i když si to mnohdy neuvědomujeme. V ranním spěchu na sebe něco hodíme, někdy o tom více či méně uvažujeme, ale co svým oděvem můžeme „křičet“ na ostatní? Především je nutné si uvědomit, že významy oděvů se posunují s vývojem společnosti. To, co značily modré džíny před sto padesáti lety, již dávno neplatí. Našly si zcela nový význam a místo v celosvětové společnosti. Znak, který nese oděv, může mít i více významů, které se vážou na danou kulturu (kolektivní paměť), ale i na jedince (subjektivní paměť). Znak prezentuje jiné předměty či jevy. Čím jednoznačnějším znak je, tím je pro lidi srozumitelnějším a nemůže dojít k mýlce (např. piktogramy). Symbol přesahuje materiální existenci předmětu, ke kterému se váže (např. snubní prsten).

Symbol does not emerge apart from the object or activity, on the contrary, symbol gives them surplus value but maintain its original function. Today´s fashion uses some symbols without realizing their deeper meaning, fashion slides on the surface (eg. it uses the designs of state flags or religious symbols as a pattern on clothes). In some cases a symbol can have more than one meaning (eg. the uniforms in hotels indicate both the hierarchy of employers and the tradition and high quality service of the hotel).
Symbol nevzniká odděleně od předmětu nebo činnosti, naopak, symbol jim dodá nadhodnotu, ale původní funkce předmětu nebo činnosti zůstane zachována. Dnešní móda používá některé symboly, aniž by vnímala jejich hlubší význam, pohybuje se jen po jeho povrchu (např. používání státních vlajek nebo náboženských symbolů jako potisk oblečení). V některých případech dochází k tomu, že symbol nabývá více významů (např. oděvy personálu v lepších hotelech symbolizují zároveň jejich postavení v hierarchii hotelu i zdůrazňuje tradici hotelu i kvalitu služeb).
The symbols are emptied by its mass production. Only its look, its surface, the outer case that has no deeper meaning is preserved. In this moment the barrier that used to protect the symbol is dissolved (eg. chequered fabrics that were used on Scottish kilts are now mass produced, which means the original meaning, the labelling of families, disappeared).
Symboly jsou vyprazdňovány, když začnou být masově napodobovány. Tehdy z něj zůstane jen jeho vzhled, jeho povrch, jeho vnější schránka, která již v sobě nenese hlubší význam. K tomu dochází tehdy, kdy jsou uvolněny hranice, které původně danou symboliku chránily (např. kostkované látky používané na skotské kilty se masově rozšířily, čímž ztratily svůj původní význam, tedy označení příslušnosti ke klanu).
This democratization leads to diffusion of clothes typical for some social groups among other people (eg. the look of hip hoppers consisting of no laces in sports shoes and falling trousers with no belt originated in prisons where the prisoners could not keep laces and belts for safety reason – the look was later popularized by singers that felt solidarity). The symbolism of garments turns into a fashion affair that does not consider the original meaning. The meanings are deflated with the mixing of cultures and creation of multicultural society that absorbs and uses symbols of everyone without looking for the deeper meaning. Symbols are becoming just a decoration. Intentionally shocking combinations of traditional symbols with eg. surroundings are used in marketing to catch attention at all costs.
Tato demokratizace vedla k rozšíření oděvů typických pro určité sociální skupiny i mezi ostatní lidi (např. vzhled hip hoperů, pro které jsou typické sportovní boty bez tkaniček a kalhoty na půl žerdi, pochází z věznic, ve kterých si vězni nemohli ponechat tkaničky a pásky z bezpečnostních důvodů – tento vzhled byl později zpopularizován zpěváky, kteří s vězni cítili solidaritu). Symbolika jednotlivých oděvů se proměňuje v módní záležitost, která si však často neuvědomuje svůj původní význam. Tímto stíráním významů dochází k míchání kultur a vzniku multikulturní společnosti, která absorbuje a používá symboly všech, aniž by se hlouběji zabývala jejich významem. Symboly se stávají pouhou dekorací. Úmyslně šokující kombinace tradičních symbolů a např. prostředí se pak stávají předmětem reklamy, která se snaží za každou cenu upoutat pozornost.


Did you come from Bloglovin´? Please click if you enjoyed this post to help me reach more readers. Thank you.
Přišli jste z Bloglovin´? Prosím, klikněte na ♥, pokud se vám tento článek líbil, pomůžete mi tím získat více čtenářů. Děkuji.

Comments