Fashion and gender

source
In the ancient times men and women dressed similarly. Their garments differed in the length, but longer garments wore not only women but also respectable men because longer clothes meant also higher social standing. This was changed during the medieval times when also stereotypes about the behaviour of men and women were created and were expected from them. Men´s clothes was a jacket that emphasized the masculine chest and close-fitting trousers. Women´s clothes emphasized the hips and a décolletage bared the neck and a part of the chest. Later on women´s hips were even more emphasized by the tightly laced corset and crinoline. We can see the most extreme transformation of women´s silhouette during the rococo era or in the Victorian fashion when the bustle was fashionable.
 
Ve starověku se muži a ženy oblékali podobně. Jejich oděv se lišil v délce, přičemž ženy nosívaly delší oděv, avšak délka oděvu zároveň symbolizovala i společenské postavení. Delší oděv tedy nosili i vážení muži. Proměna přišla až se středověkem. Tehdy byl pozměněn oděv ženy a muže a vznikly i stereotypy chování, které se začaly od žen a mužů vyžadovat. Oděv mužů nově sestával z kabátce, který zdůrazňoval mužnou hruď a z přiléhavých kalhot. Ženský oděv zdůrazňoval boky a výstřih odhaloval krk a část hrudi. Později byly ženské boky ještě více zdůrazněny těsným sešněrováním do korzetu a krinolínou. Jako ukázka nejextrémnější proměny ženské siluety může posloužit období rokoka nebo viktoriánská móda s turnýrou.

When there are strong differences in the social standing in the society of women and men it shows in the clothes too. In this type of society it is forbidden to wear the clothes of the other gender unless under clearly specified circumstances or places – eg. theatre or carnival. The men´s and women´s clothes differ in shape and in the degree of its practicality. Unpractical women´s clothes forced women to stay subordinate to men and in the private sphere at home. The exception was clothes designated for sport that was considered suitable for women, eg. horseriding.

source
Existují-li ve společnosti výrazné odlišnosti v postavení ženy a muže, promítá se tato odlišnost i do oděvu. V takové společnosti se navíc nošení oděvu druhého pohlaví obvykle trestá a je přípustné jen v jasně vymezených situacích či na určených místech – např. v divadle nebo na karnevalu. Oděv muže a ženy byl odlišný nejen tvarově, ale i mírou jeho praktičnosti. Nepraktický ženský oděv tak ženu nutil zůstat v podřízené pozici a v soukromé domácí sféře. Výjimku tvořily oděvy určené pro sport, který byl zároveň považován za vhodný pro ženy, např. jízda na koni.

The cardinal change in the way women dress came with the WW1 because many women had to go to work and work instead of men who were fighting. Women´s clothes changed from decorated and unpractical in order not to restrict women while working. It was this moment when women started to be more independent and the emancipation began. Women got rid of corsets and petticoats that restricted them and adopted men´s wardrobe. The peak of this process is the unisex fashion or today´s normcore trend that allows everyone to wear the same clothes without the regard on gender, age or social standing.
Zásadní proměnu ženského oděvu přinesla až 1. světová válka, kdy mnoho žen muselo v práci zastoupit muže, kteří bojovali na frontách. Oděv ženy se tak proměnil z ozdobného a nepraktického oděvu v účelný oděv, který ženu neomezoval při práci. Tehdy začaly být ženy samostatnější a proces emancipace začal. Ženy se zbavily korzetů a spodniček, které je omezovaly a přejaly mužský šatník. Vrcholem tohoto procesu je unisexová móda nebo dnešní trend normcore, kteří mohou nosit všichni lidé bez ohledu na věk, pohlaví či společenské postavení.

Comments