Fashionable fashion


la fayette galerie, paris, quaintrelle, georgiana, quaint, fashion, trend
Photo from my trip to Paris
The word “la mode” (French for fashion) is derived from Latin word ”modus” (= mode, manner). Therefore la mode (fashion) is not only the way people dress but also manner – a way of doing something somehow for the time being. Fashion trends not only influence our clothes but also sport and dance (remember the boom of zumba dancing?), the way of spending the free time and behaviour. In these days fashion changes faster than ever. The new is desired and the old loses its value. Today´s cult of youth supports changes of fashion too.  
 
Slovo „móda“ (francouzsky la mode) pochází z latinského slova „modus“ (= způsob). Módou obvykle chápeme způsob oblékání lidí, slovo móda má však mnohem širší význam – móda je dočasným způsobem, jak je něco děláno. Módní vlny ovlivňují nejen způsob našeho oblékání, ale i sport a tanec (pamatujete si na boom tance zumba?), trávení volného času, chování. V současnosti se módní vlny střídají rychleji, než tomu bylo dříve. Nové je žádané a staré přestává mít hodnotu. Dnešní kult mládí také podporuje módní změny.

When the fashion for teenagers was invented the world changed. In the 1960s the new generation of young people was growing up and had free time and money to spend and this was the reason why they became a big group of consumers. This was something unprecedented. The trend of goods aimed at teenagers created a barrier between them and their parents and grandparents at first. Later everyone suddenly wanted to be perceived as young people. Contrasts and playfulness was brought in fashion by teenagers. Clothes stopped to symbolize the social standing of people. Teenagers wanted to show their individuality and allegiance to subcultures. And fashion designers started to get inspiration from street style. Fashion became a part of consumerism and other accessories in which people traditionally invested money (watches, glasses, jewels) too.
la formela, mb pfw, prague fashion weekend, quaintrelle, georgiana, quaint
Photo from my visit of MB Prague Fashion Weekend ´14
Příchod módy určené pro teenagery otřásl světem. V 60. letech 20. století začala dospívat nová generace, která měla dostatek volného času a financí na to, aby se stala velkou skupinou spotřebitelů, což bylo něco dříve nevídaného. Trend zboží určeného pro mladistvé vytvořil nejprve bariéru mezi mladými lidmi a jejich rodiči a prarodiči. Později všichni chtěli být náhle považováni za mladé. Do módy bylo vneseno kombinování kontrastů a hravost. Oděv přestal symbolizovat postavení jedince ve společnosti ze sociálního hlediska. Mladí lidé chtěli vyjádřit svou individualitu, případně příslušnost k subkultuře. Módní návrháři se začali inspirovat street stylem. Móda se stala spotřebním zbožím, podobně jako jiné doplňky, do kterých se tradičně investovalo, protože vydržely po celý život i déle – hodinky, brýle, šperky.
Consumerism that is a part of fashion trends leads to the fact that quality is not praised anymore. Especially because quality does not support consumerism and buying new products, therefore it is almost unwanted. In these days it is not customary anymore to sew a new dress from the old ones. In these days we buy a new dress, fashionable one. And we stop wearing the new dress before it is worn out because it is out of fashion soon or is destroyed after a few launderings.
Konzumerismus, který s sebou módní vlny nesou, vede k tomu, že již není natolik hleděno na kvalitu jako dříve. Vzhledem k tomu, že kvalita a výdrž produktů nepodporuje další nakupování, lze prohlásit, že vlastně není žádoucí vlastností. Dnes již nebývá zvykem přešívat šaty, aby ještě mohly být nošeny. Dnes se spíše koupí nové, moderní. Nové šaty jsou pak odloženy dříve, než jsou skutečně obnošeny, protože brzy opět vyjdou z módy, anebo ztratí tvar i barvu po pár vypráních.
prague vintage fair, fashion, retro, antique, quaintrelle, georgiana, quaint
Photo from Prague Vintage Fair
It is expected from fashion trends that they will be soon out of fashion again and that they will be replaced by a new trend. The emphasis on one´s individuality gives individuals the possibility to reject the new trends. Fashion is not obligatory because it is not connected to our social standing any more. In the past aristocracy followed fashion because they had time and money for it. We follow those we admire in fashion, people with higher social standing are imitated because people want to be like them. In the past bourgeoisie was imitating aristocracy. In these days celebrities are imitated by people that want to be like them.
Od módních novinek se dnes již očekává, že brzy opět vyjdou z módy a bude je třeba nahradit další novinkou. Důraz na individualitu člověka však zároveň jedincům umožňuje novinky odmítnout. Móda totiž dnes není závazná a není nutně spojena s naším společenským postavením, jako tomu bylo dříve. V minulosti se jako první přizpůsobovala módním vlnám aristokracie, která si to mohla časově i finančně dovolit. Protože v módě napodobujeme ty, které obdivujeme, nejčastěji se napodobují ti s vyšším společenským postavením, do kterých bychom chtěli patřit. V minulosti tak vzestupující buržoazie napodobovala aristokraty. Dnes lidé napodobují své oblíbené celebrity, protože chtějí být jako oni.

Comments