Fashion forecasting

Have you ever wondered how it is possible that when fashion houses present their collections (that are top secret of course) there can be detected something similar (colour, prints, silhouettes)? This is a result of so called fashion forecasting and a few other factors.
Podivovali jste se někdy nad tím, jak je možné, že při prezentacích nejnovějších oděvních kolekcí (které jsou samozřejmě supertajné) lze najít společné prvky (barvy, potisky, siluety)? Jde o důsledek módních předpovědí a několika dalších faktorů. 
 
Fashion forecasting is about predicting what colours, materials, prints, shapes etc. will be "in" in the next season. The forecasting includes not only clothes but also accessories, shoes, bags and also make-up and hair styling trends. All parts of the fashion industry are interested in forecasting - not only the mass market of clothes chains but even haute couture houses.
Předpovědi módních trendů se snaží zjistit jaké barvy, materiály, potisky, tvary a dal. budou "in" příští sezónu. Předpovědi nezahrnují jen oblečení, ale i doplňky, boty, tašky, ale i make-up a úpravu vlasů. Všechny sektory módního průmyslu se zajímají o takové předpovědi - nejen masové oděvní řetězce, ale dokonce i haute couture domy. 
 
Short-term trends are easier to detect. They are usually created by major movie premiers and other popculture fenomenons. The long term forecasting requires deeper analysis of current trends and their development. The state of economy, environment, culture and technology is very important. The long-term forecasting tries to identify big changes that are coming, which is important to fashion companies in order to prepare strategies regarding their (new) products.
Krátkodobé trendy se snadněji rozpoznají. Většinou jsou způsobeny premiérami očekávaných velkofilmů a dalšími popkulturními fenomény. Dlouhodobé předpovědi vyžadují hlubší analýzu současných trendů a jejich vývoj. Stav ekonomiky, prostředí, kultury a technologie jsou též velmi důležité. Dlouhodobé předpovědi se snaží odhadnout nadcházející velké změny, aby si společnosti zabývající se módou mohly připravit strategie svých (nových) produktů.

There are whole companies who´s only job is to create such forecasts but big fashion companies usually have a person or a whole department that follows current trends and predicts the future ones. Worth Global Style Network (wgsn.com) was created in 1998 by Julian and Marc Worth. This company is based in London but has offices in other big cities round the world. It monitors fashion news and covers various fashion events.
Existují celé společnosti, jejichž jedinou prací je vytvářet takové předpovědi, avšak velké společnosti mají obvykle nějakou osobu nebo celé oddělení zabývající se současnými trendy a předpovídající budoucí trendy. Worth Global Style Network (wgsn.com) byla založena v roce 1998 Julianem a Marcem Worth. Tato společnost sídlí v Londýně, ale má pobočky v dalších velkoměstech po celém světě. Sleduje módní novinky a události.

Agency Style Vision creates twice a month trend reports in various industries - fashion, food, beauty and lifestyle. Marketers, designers, journalists etc. are interested in these information. The irony of this forecasting of consumer behaviour is that it is these consumers themselves who are creating these trends. The moment when the trend is acknowledged by mainstream population it is already "out" and the hunt for the new trends continue. It usually helps to watch closely the opinion leaders of youngsters..
Agentura Style vision vytváří dvakrát do měsíce zprávu týkající se trendů v módě, jídle, kosmetice a lifestylu. Tyto informace zajímají nejvíce lidi z marketingu, designéry, novináře apod. Ironií těchto předpovědí chování konzumentů je, že jsou to právě konzumenti, kteří tyto trendy vytváří. V okamžiku, kdy trend splyne s mainstreamem, již je "iout" a honba za novým trendem opět začíná. Obvykle pomáhá sledovat názorové vůdce mladistvých.

But this still sounds like trying to get some information from an oracle...
Thinking about the whole creative process - one of the most important things are the materials used to realize the thoughts usually just caught on paper. After all - the materials stand at the beginning of the whole creative process. There is one very important event that might stand behind the use of similar materials, colours and prints in new collections. It is Premiere Vision, held annually in Paris. It is a place to go to buy fabrics and materials for new collection - even the most famous and respected designers can be seen there, selecting materials for their new collection - and this is it! One would have to be naive to think the word would not spread about X buying Y. So maybe all the analyses of demographics, youth subcultures and pop culture phenomena is totally needless, you just have to be at the right place and listen to the gossiping of fabric sellers.
Toto přesto stále zní jako věštění z křišťálové koule...
Zamyslíme-li se nad celým tvůrčím procesem - jednou z nejdůležitějších věcí jsou právě materiály, z nichž se uskutečňují nápady zakreslené n apapíře. konec konců - materiál stojí na počátku tvůrčího procesu. Existuje jedna velmi důležitá akce, která může stát i za sjednocením barev a potisků pro určitou sezónu. Jde o Premiere Vision konaná každoročně v Paříži. Jde o akci, kam se chodí nakupovat látky pro nové koekce - chodí sem i uznávaní a slavní návrháři - a to je ono! Člověk by musel být naivní, aby se domníval, že by se nerozšířila informace o tom, že X kupoval Y. Takže nakonec všechny analýzy demografie, subkultur mladých a popkulturních fenoménů jsou možná k ničemu, stačí být jen na správném místě a naslouchat drbům prodejců látek.

There also are specialized agencies that are giving advice to their clients  regarding trends. The most renowned is Nelly Rodi, but there are other ones doing the same thing (Promostyl, Peclers  Paris, ...). Through giving advice to their clients they are coordinating the new trends, which pays off economically to suppliers of materials etc. because they will know that in the upcoming season there will be a particular colour or type of fabric in demand and the manufacturers will be able to prepare. These agencies are publishing also so called trend books filled with photographs, drawings etc. to inspire their clients while designing.
Taktéž existují specializované agentury, které se živí udílením rad klientům ohledně trendů. Nejznámější je asi nelly Rodi, avšak existují i další, co dělají to samé (Promostyl, Peclers Paris, ...). Skrze udílení rad svým klientům tyto agentury usměrňují nové trendy, což se finančně vyplatí tvůrcům materiálů apod., protože ti budou vědět, o jakou konkrétní barvu nebo druh látky bude v příští sezóně největší zájem, a budou se na to moci připravit. Tyto agentury publikují i tzv. trend books plné fotografií, náčrtků apod., aby inspirovaly své klienty při tvorbě.

Comments