The symbolism of flamingos

Flamingos are a popular pattern on clothes, which is why I wanted to look more into the possible symbolism of these birds. Learn more in the following article.
Plameňáci jsou populárním potiskem na oblečení, a proto jsem se chtěla dozvědět více o tom, co mohou symbolizovat. Více se dočtete v následujícím článku.

In the ancient Egypt, flamingos represented the god Ra, the god of the sun, which earned them a very important spot in the culture and they could not be harmed. Flamingo was a sacred animal in Southern America - in Peru - too. In these days the flamingo is a national symbol of the Bahamas because there is located one of their major nesting habitat with about 50 thousand flamingos.
Ve starověkém Egyptě reprezentovali plameňáci boha slunce Ra, což jim vydobylo velmi důležité postavení v egyptské  kultuře, a proto nemohli být někým zraněni. Plameňáci byli posvátným zvířetem i v jižní Americe - v Peru. V dnešní době je plameňák národním symbolem Baham, protože tam se nachází jedno z největších míst na světě, kde se plameňáci sdružují a hnízdí. Bývá jich tam na 50 tisíc.

Flamingos are also mentioned in popular culture: in books (eg. Alice in Wonderland where they are used to play the game of croquette) or movies. In 1972 the controversial movie Pink Flamingos - that has a little to do with flamingos - hit cinemas and the plastic flamingos began to be perceived as ironic statement or travesty. The creator of this movie John Waters wanted to name this outrageous movie innocently. Flamingos soon became mascots for many gay bars but also strip bars. This is connected to the flamingo´s symbol of socialization and acceptance of others.
Plameňáci jsou také zmíněni v populární kultuře: v knihách (např. v knize Alenka v říši divů, kde je s plameňáky hrána hra kriker) nebo ve filmech. V roce 1972 vyšel kontroverzní snímek Pink Flamingos - který má s plameňáky jen málo společného - a plastoví plameňáci začali být chápáni jako ironie a výsměch. Tvůrce tohoto filmu John Waters chtěl svůj film pojmenovat nějak nevinně. Plameňáci se staly maskoty pro mnohé gay a strip bary. To souvisí se chápáním plameňáka jako symbol socializace a akceptace ostatních lidí.


source
Flamingos are not dangerous to humans and they have a very unique look considered beautiful or at least strange by many so they are connected to positive symbols. Flamingo as a symbol is about emotions and feelings that are shown publically without thinking about the possible backleash. Flamingos also symbolize socialisation and fun. Flamingos enjoy the company of the other flamingos but are still striking as individuals. Because they are praised for their beauty it is their another symbolic meaning. Flamingos´ pinkish red colour is connected to femininity, flirtation and love.
Plameňáci nejsou nebezpeční lidem a mají velmi jedinečný vzhled, který je považován za krásný nebo alespoň zvláštní, takže se s nimi pojí pozitivní symboly. Plameňák symbolizuje emoce a to i city veřejně vyjadřované bez ohledu na ostatní. Plameňáci též symbolizují socializování se a zábavu, protože se rádi druží, ale přesto si zachovávají svou individuální krásu. Jejich krása je dalším symbolem, jehož jsou nositeli. Růžová až červená barva plameňáků je dále spojována s ženskostí, flirtováním a láskou.

The iconic pink plastic flamingo that can be found on many gardens was created by Don Featherstone in 1957. He used a National Geographic photos as a reference when sculpting the flamingo. The plastic flamingo got immediately popular but the 1960s was a decade of Hippies who were against anything unnatural, plastic. This mood against artificial decorations in gardens was adopted by the then magazines about design and home. The plastic flamingos in gardens became so unfashionable that they became fashionale again for hipster reasons. It was perceived as being non-conform with the generally accepted taste and ironic. It became a joke to have a plastic flamingo on well groomed garden. In the 1980s the pink plastic flamingos started to be perceived as art and they became are an important part of American art and culture.
Dnes již ikoničtí plastoví růžoví plameňáci, které lze najít na mnohých zahradách byli vytvořeni v roce 1957 Donem Featherstonem. při práci na nich využil jako vzor fotografie plameňáků v časopisu National Georgraphic. Plastoví plameňáci se ihned stali populárními, ale v 60. letech minulého století, když nastala éra hippies, zažili těžké časy, protože vše nepřírodní a umělé bylo považováno za špatné. Tato nálada se přenesla i do časopisů o domově a designu a plastoví růžoví plameňáci se stali natolik nemoderními, že se vlastně opět stali moderními z hipsterských důvodů. Začali být chápáni jako nekonformní, protest vůči obecně přijímanému vkusu a jako ironie. Mít plastového plameňáka na skvěle udržované zahradě byla forma vtipu. V 80 letech začali být růžoví plastoví plameňáci považováni za umění a stali se důležitou součástí amerického umění a kultury.

Comments