Peacock as symbol and its meaning

The symbolism and its meaning differs culture to culture but we are still able to see some similarities. We also have to take into consideration that some people might associate some symbols with different things depending on their own personal experience. In this article I will tell you more about the symbolism of peacock that is in these days mostly associated with pride, which is not a positive attribute.
Symbolika a její význam se liší kultura od kultury, přesto si u mnohých můžeme povšimnout podobností. Zároveň je však třeba přihlédnout i k tomu, že některé osoby mohou mít pro nějaký symbol svůj vlastní význam, který je ovlivněn osobními zkušenostmi a zážitky. V tomto článku se chci více věnovat symbolice páva, kterému je jako vlastnost v současnosti nejvíce přiřazována pýcha, tedy vlastnost nepříliš pozitivní.

peacock, symbol, semantics, brooch, diy, handmade, swarovskiPeacock is a symbol of beauty (which is probably not very surprising), confidence, fame, royalty, but also of integrity, noncorruptibleness, imortality. The peacock also symbolizes the faith in good ends and that everything will come out positively at the right time. In ancient Greece and later Rome peacock was associated with the goddess Hera, Juno, who created it. The eyes on its feathers are symbolizing the starry sky that is overlooking us.
Páv je symbolem krásy (což jistě nikoho nepřekvapí), sebevědomí, slávy, vznešenosti, ale také integrity, nezkorumpovatelnosti či nesmrtelnosti. Páv též symbolizuje víru v dobré konce, v to, že věci se vyvrbí pozitivně v ten správný čas.
Ve starověkém Řecku a později Římě byl páv spojován s bohyní Herou, respektive Juno, která jej stvořila. Oka na jeho peří měly symbolizovat hvězdnou oblohu, která na nás shlíží.

In christianity (especially Catholics) that is our civilisation, the peacock symbolizes the church, sanctity, resurrection and immortality. Peacock symbolizes resurrection because it sheds its beautiful feathers ("dies") but it grows them again soon. There was also a myth that the peacock´s meat does not decay. In this symbolism we can see the philosophy of alchymists who compared the peacock to the mythical phoenix that is also a symbol of immortality. The peacock is able to eat poisonous plants and can even kill a snake. The myth says that the peacock can filter the poison and it goes into the colourful feathers. This is why it was believed that the peacock´s blood can chase off bad spirits.V křesťanské nauce (především u katolické větve), která je našemu civilizačnímu okruhu nejbližší, symbolizuje páv vševidoucí církev, svatost, zmrtvýchvstání a nesmrtelnost. Páv symbolizuje zmrtvýchvstání proto, že každoročně shazuje svá krásná péra ("umírá"), avšak brzy mu narostou nová, krásnější. Zároveň zde byla ve hře i pověra, že maso páva se nekazí. V tomto symbolismu lze vidět návaznost na alchymiky, kteří páva připodobňovali k bájnému fénixovi, který je taktéž symbolem nesmrtelnosti. Páv může bez problému jíst jedovaté rostliny a umí zabít hada. Dle pověsti umí přefiltrovat jed, který pak přetvoří ve svá barevná pera. Proto se též věřilo, že krev páva umí odehnat zlé duchy.

The peacocks can be found on pictures with christian theme where it symbolizes the allseeing God and church, archangel Michael (he can have wings with peacock feathers because he is the angel of the final judgement who weights the souls) or saint Barbara (who sometimes holds a peacock feather in her hand). The churches are decorated with peacock feathers during the Easter to symbolize resurrection.Pávy lze najít i na obrazech s křesťanskou tematikou, kde může zastupovat vševidoucího Boha a církev, archanděla Michaela (jeho křídla mohou být vyobrazena s pavími pery, protože jde o anděla posledního soudu, který váží duše) nebo svatou Barboru (která je občas vyobrazena s pavím perem, které drží v ruce). Jeho pery se pak vyzdobují kostely o Velikonocích, svátku zmrtvýchvstání.

Comments

 1. I was watching a tattoo programme last night where a girl who was suffering from alopecia took her wig off and explained about it and the tattooists decided on a peacock for her, to show that she was defiant and proud and living life to the full in the aftermath of her condition. I thought this was so interesting

  https://retrocasual.wordpress.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, I love this story. I really admire it when tattoos have a real meaning to the people who have them.

   Delete

Post a Comment

Thank you for your input, I will get back to you as soon as possible! :3