Are lip balms good for your lips? Can you get addicted?

The winter is approaching, which means that many of us will pull lip balms from our vanity tables and start applicating them on our lips more often than in the summer, because our lips need some extra protection during the winter. Or is it not true?
Zima se nám blíží a pro mnohé z nás to znamená, že z toaletky vylovíme balzámy na rty a budeme je na rty aplikovat mnohem více než v letních měsících, protože v zimě nám rty častěji popraskají a je třeba je chránit. Nebo je to jinak?

lip balm addiction, lips hydration, lip balm peeling, georgiana quaint, lip balm abrasive

1) It is important to check the ingredients of your favourite lip balm. Some are not suitable for the winter weather or they make your lips worse. The more sensitive people should not use some ingredients all year long because some ingredients might cause irritation of lips, which makes them use more lip balm to heal it, which makes it even worse. If you feel like your lips get worse after using some lip balm, stop using it, check the ingredients and when buying your new lip balm avoid these ingredients. You can evaluate then if your lip situation got better.
1) Je třeba si ohlídat složení vašeho oblíbeného balzámu na rty. Některé se do zimního počasí vůbec nehodí a naopak rozpraskání vašich rtů zhoršují. U citlivějších osob jsou dokonce balzámy určitého složení nevhodné celoročně - de facto je některé látky dráždí, což způsobuje potřebu mazat rty ještě více. Pokud se však mažete neustále tím nevyhovujícím balzámem, pak svůj problém prohlubujete a dostáváte se do bludného kruhu. Pokud máte pocit, že se vaše rty po použití balzámu horší, tak jej přestaňte používat a prohlédněte si složení, a při nákupu jiného balzámu se těmto složkám vyhněte. Pak můžete zhodnotit, zda se stav rtů změnil.

2) If you are using the lip balms a lot it is possible that the lips stop doing their job when it comes to keeping their hydration and start to rely on the balms. Your lips basically become addicted to the balm and when you suddenly stop using the balms the skin on your lips will be dry. You can solve this by gradually ceasing with the use of lip balm, so the lips will start using their function again.
2) Pokud hodně používáte balzámy na rty, může se stát, že pokožka vašich rtů přestane sama o sobě udržovat hydrataci rtů a začne se spoléhat na balzámy. Vlastně se tak na nich stane závislá a když balzám přestanete používat, budou vaše rty vysušené. Tento problém lze vyřešit tak, že přibrzdíte s používáním balzámu a donutíte rty, aby opět začaly plnit tuto funkci samy.

3) Use the lip balm only when you really need it. If you are compulsively applying the lip balm on your lips, you should drop this (bad) habit because otherwise your lips will stop functioning the correct way as described higher.
3) Balzám na rty aplikujte jen tehdy, kdy jej opravdu potřebujete. pokud jste zvyklí každou chvíli zalovit v kapse a rty si přetřít balzámem, měli byste se tento (zlo)zvyk odnaučit. Důvodem je právě to, že rty odnaučíte jejich přirozené funkci, jak jsem popsala výše.

4) And fnally... one conspiration theory - have you ever heard about the rumour that the beauty companies are adding microscopic abrasive particles (specifically, I have read about glass) into the lip balms, so that the consumers would shop for more lip balms? The theory with the glass is a bit over the top, I don´t believe it because it would be soon discovered during inspection tests, but it is good to realize that peeling the lips too often is not good for them and it might make you to use more lip balms. Therefore, it is not good to use lip balms with abrasive particles multiple times a day. Your lips would truly need some extra care. So again, check the ingredients of the lip balm before you start using it.
4) A závěrem jedna konspirační teorie - slyšeli jste někdy o tom, že kosmetické firmy do balzámů přidávají mikroskopické kousky peelingové částice (konkrétně jsem četla o sklu), aby spotřebitelé měli narušené rty, a proto kupovali více balzámu? Teorie se sklem sice není pravděpodobná, protože by to těžko prošlo různými kontrolními testy, ale je dobré si uvědomit, že častý peeling rtů vás může nutit do častějšího používání balzámů. Není proto vhodné používat balzámy na rty s peelingovým efektem několikrát za den. Vaše rty pak opravdu budou potřebovat péči navíc. Takže opět, projděte si složení vašeho balzámu, než jej začnete používat.

Comments