How I set up my first bullet journal for 2019

Quite recently I have discovered the world of bullet journaling. What is it about? Bullet journals are very pretty custom-made diaries. Quite often they are completely handwritten and illustrated, long story short, they are little works of art that help with planning. For 2019 I want to try this method. I have even inserted some pages already into my current diary to help me track my habits.
Celkem nedávno jsem objevila svět bullet journalingu. O co přesně jde? Jsou to opravdu vymazlené diáře, které si lidé dělají na míru. Často jsou kompletně vlastnoručně psané a kreslené, zkrátka, jsou to taková malá umělecká díla, která pomáhají plánovat. Pro rok 2019 jsem se rozhodla tuto metodu vyzkoušet. Do letošního diáře jsem si dokonce vložila pár listů, které mi pomáhají sledovat, čemu se věnuju (a čemu ne, i když bych chtěla).

You can create this diary from whichever notebook you choose. There are even some special ones with dots to help you follow lines when writing and drawing lines or squares. I chose a notebook with blank pages. I bought it at The Flying Tiger when I did not even know for which purpose I am buying it. I only have one tip for the notebook - be sure to count with the number of pages it has, so you can fit the whole year into one notebook. This was the reason why I decided not to have one day per page as I used to, but to have two days per page. To be honest I usually did not use the page and sometimes I was scribbling notes there. Now I will have dedicated pages for these notes, so I can have them all together at one place (these are for example books to read, topics to write about on blog).
Tento druh diáře si můžete vytvořit z jakéhokoliv notesu. Dokonce existují nějaké speciální, které mají tečkované stránky, čímž prý mají pomáhat připsaní a kreslení udržovat řádky a čtverečky. Já jsem si ale zvolila notes se zcela čistými stránkami. Koupila jsem si jej před nějakou dobou ve Flying Tiger s tím, že pro něj účel jistě najdu. Jediný tip ohledně volby sešitu, který zatím mám je, abyste si spočítali strany, aby se vám pokud možno vešel celý rok do jediného svazku. Z tohoto důvodu jsem ustoupila od svého dřívějšího požadavku mít pro každý den jednu stránku. Stejně jsem ji většinou nevyužila nebo jsem si do nich psala poznámky, kterým teď hodlám věnovat celé stránky, abych je měla pohromadě (jde např. o knihy, které bych si ráda přečetla, náměty na články na blog). V příštím roce tedy budu mít dva dny na jedné stránce.

my first bullet journal, bullet journal 2019, how to set up bullet journal, georgiana quaint, habit tracker, bullet journal spreads

Such a diary needs to be planned out before you start creating it. From my point of view, it is a huge advantage to be able to have blank pages between months for various notes. In normal diaries that one can buy you will usually not find such blank pages. You can also decide the content of the pages at the beginning of the diary. I have never used the dialling phone codes or the size convertor that are part of bought diaries. These are useless pages that I would use differently if they were blank. Here you can see how I planned the spreads at the beginning of the diary:
Takový diář je ale třeba předem naplánovat, než se do něj začne psát. Z mého hlediska je velkou výhodou, že si můžete mezi měsíci nechat prázdné stránky, které věnujete různým poznámkám. V normálních diářích takové "pauzy" mezi měsíci nenajdete. Také se můžete rozhodnout, čemu budete věnovat stránky na začátku diáře a na konci. Já třebas nikdy nevyužila telefoní předvolby nebo převody velikostí, které bývají často součástí diářů. Naprosto zbytečné stránky, které by se daly využít jinak, kdyby byly ponechány prázdné. Pro představu se můžete níže podívat, jak mám rozvržené dvoustrany na začátku diáře:

my first bullet journal, bullet journal 2019, how to set up bullet journal, georgiana quaint, habit tracker, bullet journal spreads

And here is the beginning of each month:
Každý měsíc u mě začíná těmito stránkami:

my first bullet journal, bullet journal 2019, how to set up bullet journal, georgiana quaint, habit tracker, bullet journal spreads
The blank page at the beginning of the month is reserved for some notes or photographs from that month. I am planning the weeks on the spreads as presented on the picture above. If the month begins with Thursday I will leave the space for Monday till Wednesday blank. Sundays have a whole dedicated page, so I can write down some notes or what happened that week, I can also draw something there or glue in photos and pictures.
Prázdnou stránku na začátku měsíce si ponechávám na případné další poznámky nebo třeba na nalepení fotek z daného měsíce. Rozložení dnů v týdnu na dvoustranách budu mít stabilně tak, jako je vyobrazeno na obrázku výše. Když bude měsíc začínat třeba čtvrtkem, tak ponechám volné místo v místě, kde by jinak byly pondělí až středa. Pro neděli rezervuji celou stránku, mohu si tam dopsat postřehy z týdne nebo něco nakreslit či přilepit fotky nebo obrázky.


One last little helper I have are the colourful sticky notes that mark the months, so I can access them more quickly. You can see that I have not finished all months yet. The only disadvantage of this kind of custom journal is that you have to write down the days of months, which can be a bit annoying. Some people are even writing down the year overviews - I decided to print them out and glue them on the dedicated pages. The same with habit trackers - I cannot imagine writing down the same months for ten times. Habit trackers are the most interesting part of the bullet journal to me. They help to keep track of activities you want or should do. They should help you realize if you are really doing that activity and ideally make you do the activity more often.
Jako poslední vychytávku mám měsíce v roce označené barevnými lepíky, abych je mohla rychle nalistovat. Jak vidíte, ještě nemám hotové všechny měsíce. Toto je jediná nevýhoda vlastnoručně vytvořeného diáře - musíte vypisovat dny v měsíci, což je trochu otrocká práce. Někteří dokonce vypisují i roční přehledy měsíců a dnů, ale ty jsem se rozhodla vytisknout a vlepit. Stejně jako tzv. habit tracker - neumím si představit, jak desetkrát po sobě opisuji čísla dnů jednoho měsíce. Habit tracker je pro mě v současnosti asi nejzajímavější částí diáře. Slouží k lepšímu přehledu o aktivitách, které byste chtěli nebo měli dělat. Když jej budete vyplňovat, uvědomíte si, nakolik danou činnost flákáte a ideálně vás to má donutit věnovat se té činnosti více.


my first bullet journal, bullet journal 2019, how to set up bullet journal, georgiana quaint, habit tracker, bullet journal spreads

Comments