Czech Christmas traditions 🎁🎄 BLOGmas: Day 18

The Christmas time is connected with traditions in each country. I personally am intrigued to learn how it is celebrated in other countries but also at my neighbours, because although we are from the same country and city, the traditions differ. This article should point out some traditions of the ages past, many of them are not kept anymore or just a fragment of them is observed. The Czech Christmas traditions combine Christianity and folklore traditions. The folklore traditions bring superstitions, fortune telling or even magic rituals to Christmas.
Vánoce v každé zemi se pojí s určitými zvyky. Mě osobně připadá fascinující dozvědět se, jak to probíhá u jiných národů, ale i třeba jen u sousedů, protože i když jsme ze stejné země, i města, zvyky se liší. V tomto článku se chci podívat na české Vánoce a s nimi spjaté zvyky z hlediska historie. Mnohé z těchto zvyků už se dnes nedodržuje, anebo se dodržují jen částečně. České Vánoce kombinují křesťanství a lidové zvyky, které přinášejí pověry, věštby až magii.

czech christmas traditions, georgiana quaint, české vánoce, vánoční zvyky, yule traditions, mikulášský vrkoč, štedrý den

The first important day of Advent time is St. Andrew´s day on 30th November, this day is connected with fortune telling that focuses on love and marriage.
Another important day is St. Barbara´s (4. 12.). On this day branches of cherry trees were cut and put into water. If the branch bloomed before the Christmas Day, it predicted love. If a girl had more suitors, she could cut a branch for each suitor and name the branches after them. The branch that blooms indicates the best suitor for the girl.
The beginning of Advent is connected with visits of St. Nicholas and devil and angel. But back in the past there were more characters that appeared and gifted gifts or punished (for eg. barbaras, Ambrose, Lucy, Perchta).
Prvním významným svátkem Adventu je svátek sv. Ondřeje, který připadá na 30. listopadu. Tento den je spjatý s věštěním budoucnosti v oblasti lásky a svatby.
Na svátek sv. Barbory (4. 12.) se řezaly třešňové větve, které se daly do vody a pokud do Štědrého dne rozkvetly, značily lásku. Pokud měla dívka více nápadníků a nemohla se rozhodnout, pojmenovala větvičky podle nich, a která rozkvetla, ten byl ten pravý.
Začátek Adventu máme často spojený s obchůzkami Mikuláše, čerta a anděla. Dříve se však venku během prosince potulovalo mnohem více postav, které obdarovávaly i trestaly (např. barborky, Ambrož, Lucie, Perchta).

A tradition I remember from my childhood, because we were creating these in children garden (although in a bit more minimalistic version) is St. Nicholas´ "vrkoč" (sorry, I did not find a suitable translation for this). I remember decorating an apple with cloves and candied fruit on sticks. It looked like a hedgehog. And now, years later we met again, this decorated apple is part of this more elaborate construction of St. Nicholas´"vrkoč". A baked wreath (it is from the same pastry as braided sweet bread just in a different shape) is part of this construction, everything is even more decorated ,and the decorated apple is on the top, it sits on sticks that lead from the wreath. This whole construction is mostly made of fruits and pastry, supported by sticks.
Dalším zvykem, který si pamatuji z dětství, protože jsme jej vyráběli ve školce (i když v trochu umírněnější formě) je Mikulášský vrkoč. Dodnes si pamatuji, jak jsme měli jablíčko, do kterého se zapíchával hřebíček a kandovné ovoce na špejlích. Výsledkem byl takový ježek. No, a teď jsme se koečně opět shledali, nazdobené jablíčko je součástí Mikulášského vrkoče, který se sestává ještě z pečeného věnce (jinak upletená vánočka) a ještě je to více ozdobené jedlými i nejedlými kousky. Jabličko je napíchnuté na špejle a je umístěno nad vánočkový věnec. Celé je to taková stavba z ovoce a pečiva, co drží na špejlích.

czech christmas traditions, georgiana quaint, české vánoce, vánoční zvyky, yule traditions, mikulášský vrkoč, štedrý den

It is important to remember that Christmas were not as consumeristic as they are nowadays. People enjoyed this time because it was a few days of abundance and rest, because otherwise they worked hard and did not have that much food and drinks. This is the reason why a traditional present was a braided sweet bread, fruits or nuts. Children from more affluent families got a few toys. Children from poor families did not get any or got DIY ones.
Je důležité si uvědomit, že Vánoce dříve nebyly svátkem spojeným s masivním konzumem. Lidé se dříve radovali, že mají pár dní hojnosti a klidu, protože jinak tvrdě pracovali a nemívali takový dostatek jídla a pití jako my dnes. Z tohoto důvodu se často jako vánoční dárek dávala vánočka, ovoce či ořechy. Děti z lepších rodin mohly dostat pár hraček. Chudé děti buď žádné nedostaly, anebo byly vyrobené doma z dostupných materiálů.

Many of us cannot imagine the Christmas tree without glass decorations. These are quite a modern affair, because they used to be too precious and expensive. People usually created their Christmas tree decorations from paper, straw, they crocheted them or used decorated gingerbreads.
Mnoho z nás si už nedokáže představit vánoční stromeček bez skleněných ozdob. Ty se však rozšířily v posledních desetiletích. Dříve byly příliš drahé, a proto si je obyčejní lidé vyráběli z papíru, ze slámy, háčkováním, nebo se na stromek zavěšovaly nazdobené perníčky.


On the Christmas Eve evening the whole family gathered at the dinner table. Nowadays we traditionally eat carp or schnitzel and potato salad. Back in the past when gentry was part of the society, the common people did not eat fish because fishing was a privilede belonging to nobility from the 17th century. A commoner would commit poaching. But still, the traditional dinner consisted of nine courses that mostly consisted of legumes.
Na Štědrý večer se pak celá rodina sešla ke slavnostní večeři. Dnes si ji tradičně spojujeme s kaprem či řízkem a bramborovým salátem. Avšak za dob šlechty obyčejní lidé rybu k večeři nemívali, protože šlechta od 17. století držela právo rybolovu, které lidu zakazovalo lov (vlastně pytláctví) ryb. I tak prý ale večeře sestávala z devíti chodů, přičemž většina z nich byly různé luštěniny.

At the beginning of this article I mentioned fotune telling... the most famous one is throwing a shoe behing oneself. It the toe points to the door, the woman will get married in the upcoming year.
Also slicing an apple in half is quite popular. If you find a star in the middle, it promises healt and luck. Cross means death and a worm indicates illness.
Another fortune telling technique used four cups. Underneath them bread, ring, comb and soil from cemetary was hidden. Then someone chose his fortune - the cup. The bread meant wealth, ring meant marriage, the comb meant illness and the soil meant death.
Little boats made of walnuts could also tell where the person will be headed.
A lot of fantasy needed to be used when fortune telling from poured lead. Lead was warmed up and poured into water, which created some form. People were then trying to find out what it looks like.
Na začátku článku jsem nadhodila věštění... asi nejznámějším věštěním je házení střevíce za sebe, pokud špička ukazuje ke dveřím, žena se do roka provdá.
Oblíbené je též krájení jablka, pokud se ve středu najde hvězdička, značí to zdraví a štěstí, křížek značí smrt a červ značí nemoc.
Další věštění probíhalo pomocí čtyř šálků, pod něž se schoval kus chleba, prsten, hřeben, hlína ze hřbitova. Člověk si pak měl vybrat hrnek a pod ním nalezl svůj osud - chleba značil bohatství, prsten svatbu, hřeben nemoc a hlína smrt.
Pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů též může naznačit, jakým směrem se bude osud vlastníka lodičky ubírat.
Asi nejnáročnější na fantazii je věštění z litého olova. Olovo se rozehřálo a pak nalilo do vody. Ze ztuhlého obrazce se pak zjišťovalo, co naznačuje.

czech christmas traditions, georgiana quaint, české vánoce, vánoční zvyky, yule traditions, mikulášský vrkoč, štedrý den

Comments