September through Instagram Stories

The month came to an end and this means another recap from me. My September was all about the upcoming autumn and the leaves turning its colours into yellow and red. I enjoy this a lot because the nature looks marvelous and also because temperatures are mild (I am not fan of too hot summer weather) and the days are still long, however I can already see they are getting shorter, which makes me sad (ideally I would like the days to last till about 9 PM).
Měsíc nám končí a tak tady máme další recap. Září u mě bylo ve znamení nadcházejícího podzimu a měnící se barvy listí ve žluté a červené odstíny. Tuhle dobu si moc užívám, jelikož je konečně trochu chladněji (nemám ráda příliš horké letní dny) a dny jsou stále dlouhé, i když se již viditelně zkracují, což je trochu depresivní (kdybych si tohle mohla zvolit, chtěla bych, aby bylo světlo do devíti večer).

I enjoyed the pumpkin soup for the first time this season and am soon making another batch. This year I am quite supplied with pumpkins, because grandparents decided to give them a try and now the pumpkin leaves cover quarter of the garden (and there are some pumpkins too, it is not only the leaves everywhere, luckily).
Poprvé v této sezóně jsem si uvařila dýňovou polévku a brzy budu dělat další kotel. Tento rok jsem dýněmi docela zásobená, protože se prarodiče rozhodli zkusit dýně vypěstovat na zahradě a dýňové listí teď zakrývá čtvrtinu zahrady (naštěstí je z toho i několik dýní, ne jen lupení).

I am starting to sew a bit more and I picked up my years long crocheting project. I wonder if I ever finish the  shawl... It is not so hot, so I don´t mind touching fabrics and wool. I even already bought the fabric for this year´s Christmas outfit, but I will work on it later, I need to finish my Halloween dress (I got a fun fabric with pumpkins) and my new coat.
Opět jsem začala trochu více šít a znovu se dala to mého letitého háčkovacího projektu.Zajímalo by mě, jestli tu šálu někdy dokončím... Už není tak horko, takže mně nevadí dotýkat se látek a vlny. Už jsem si zvládla i koupit látku na letošní vánoční obleček, ale na to budu pracovat až později, teď se musím dát do Halloweenských šatů (pořídila jsem si pěknou látku s dýněmi) a na novém kabátu.

I am happy that I find more time to draw a little. I usually just draw tiny things from my day to day life, like the bracelet I got, or pumps I bought etc.
Jsem ráda, že si teď nacházím více času na kreslení. Jde jen o jednoduché věci z mého každodenního života, třebas náramek, který jsem dostala, nebo boty, které jsem si koupila, atp.

Just a sidenote... I am really falling out of love with Instagram. I am more active in the Stories now than in the feed, where I kinda force myself to add stuff just to keep it going. Is IG really trying to become a Snapchat? a Youtube? or a TikTok now? Or everything that is successful at the competing popular-at-the-moment app? No idea, but it is a mess, Facebook messed this once popular app up.
Jen tak na okraj... Poslední dobou už  mě Instagram nějak nebaví. Jsem více aktivní ve Stories než na profilu, kam se skoro nutím něco přidávat, aby profil úplně neumřel. Snaží se IG stát Snapchatem? Youtubem? nebo teď TikTokem? nebo rovnou každou aplikací, která je zrovna populární? Fakt nevím, ale je to nic moc, Facebook tuto dříve populární appku zkazil.

How was your September? 
A jaké bylo vaše září?

fall out of love with instagram, georgiana quaint, september instagram stories, colourful fall leaves, instagram copying tiktok

Comments