Tuesday, 27 September 2016

Autumn 2016 Dyzajn Market in Prague

dyzajn market, praha, czech design, artisan, fashion, accessories, market, fashionista, blogger, style, street style, sale, piazetta, národní divadlo, czech republic, national theatre, cupcake, food, foodie

This weekend (24.-25.9.) another Dyzajn Markt took place in Prague at the building of the National Theatre. This time I was really suprised how many people came and how many sellers were there with their products. It is amazing to watch such an event to grow. This time I snatched a book (a parody of The Lord Of The Rings - cannot wait to dive into it), a cute Christmas themed brooch that looks like real Christmas pastry and a delicious cupcake (the pink one! can be seen on the photos below). If you were unable to attend you can enjoy some bits and pieces from my photos :)
Tento víkend (24.-25.9.) se konal další Dyzajn market v Praze u Národního divadla. Tentokrát jsem byla překvapena množstvím lidí, co přišlo a též i množstvím prodejců, kteří nabízeli své produkty. Je skvělé pozorovat, jak se takováto akce rozrůstá. Tentokrát jsem si přivezla knihu (parodie na Pána prstenů - nemůžu se dočkat, až se do ní začtu), roztomilou vánoční brož vypadající jako skutečné linecké cukroví a výborný cupcake (ten růžový! můžete se na něj mrknout na následujících fotkách). Pokud jste se nebyli podívat, pak se můžete pokochat střípky, které jsem zachytila na fotkách :)

Monday, 12 September 2016

The symbolism of flamingos

Flamingos are a popular pattern on clothes, which is why I wanted to look more into the possible symbolism of these birds. Learn more in the following article.
Plameňáci jsou populárním potiskem na oblečení, a proto jsem se chtěla dozvědět více o tom, co mohou symbolizovat. Více se dočtete v následujícím článku.

In the ancient Egypt, flamingos represented the god Ra, the god of the sun, which earned them a very important spot in the culture and they could not be harmed. Flamingo was a sacred animal in Southern America - in Peru - too. In these days the flamingo is a national symbol of the Bahamas because there is located one of their major nesting habitat with about 50 thousand flamingos.
Ve starověkém Egyptě reprezentovali plameňáci boha slunce Ra, což jim vydobylo velmi důležité postavení v egyptské  kultuře, a proto nemohli být někým zraněni. Plameňáci byli posvátným zvířetem i v jižní Americe - v Peru. V dnešní době je plameňák národním symbolem Baham, protože tam se nachází jedno z největších míst na světě, kde se plameňáci sdružují a hnízdí. Bývá jich tam na 50 tisíc.

Flamingos are also mentioned in popular culture: in books (eg. Alice in Wonderland where they are used to play the game of croquette) or movies. In 1972 the controversial movie Pink Flamingos - that has a little to do with flamingos - hit cinemas and the plastic flamingos began to be perceived as ironic statement or travesty. The creator of this movie John Waters wanted to name this outrageous movie innocently. Flamingos soon became mascots for many gay bars but also strip bars. This is connected to the flamingo´s symbol of socialization and acceptance of others.
Plameňáci jsou také zmíněni v populární kultuře: v knihách (např. v knize Alenka v říši divů, kde je s plameňáky hrána hra kriker) nebo ve filmech. V roce 1972 vyšel kontroverzní snímek Pink Flamingos - který má s plameňáky jen málo společného - a plastoví plameňáci začali být chápáni jako ironie a výsměch. Tvůrce tohoto filmu John Waters chtěl svůj film pojmenovat nějak nevinně. Plameňáci se staly maskoty pro mnohé gay a strip bary. To souvisí se chápáním plameňáka jako symbol socializace a akceptace ostatních lidí.

Thursday, 8 September 2016

Monday, 5 September 2016

The journey of the stockings through the history of fashion

The women´s legs were from the ancient times an erotic symbol because they used to be wholly covered by their long skirts. This is the reason why the glimpse on women´s ankle was considered to be very exciting although the ankle was still covered by a stocking. The stockings on women´s legs gained more attention during the rococo era because in this period women´s skirts were made a bit shorter above the ankles, which was needed because the gentry was admiring “simple” bucolic life. The illusion of bare skin was endorsed by stockings in nude colour.
Ženské nohy byly již od starověku erotickým symbolem, protože bývaly zcela zahaleny dlouhými sukněmi. Z tohoto důvodu byl odhalený ženský kotník považován za velmi vzrušující a to i tehdy, kdy byl stále zahalen punčochou. Větší pozornosti punčochám na ženských nohách začalo být věnováno v době rokoka, kdy se sukně ženských šatů zkrátily nad kotník, kvůli obdivu “jednoduchého” rolnického a pasteveckého života šlechtou. Toho odhalení bylo posilováno punčochami pleťové barvy, které vytvářely iluzi holé kůže.


source: Wikimedia
White stockings were most common but in 1890s new trend emerged - black stockings. They were considered scandalous because the black stocking contrasted with the pale skin and white underwear. This contrast was used especially by the demimondaines. Black stockings were also practical - the dirt was not as visible on them as on the white ones but this also lead to the neglect of hygiene and the black stockings were also leaving dark stains on women´s feet.
Po většinu času byly nejvíce rozšířené bílé punčochy. V poslední dekádě 19. století se však objevily jako novinka punčochy černé, což bylo považováno za velmi vyzývavé, jelikož černá punčocha kontrastovala se světlou pletí a bílým spodním prádlem ženy. Tohoto kontrastu brzy začaly využívat ženy z polosvěta. Černé punčochy byly navíc i praktické - nebyla na nich ihned vidět špína, což ovšem vedlo z zanedbávání hygieny, punčochy navíc někdy pouštěly tmavou barvu na nohy.

Friday, 2 September 2016