Filmovka (Summer Film School at Uherské Hradiště VS Film Festival at Karlovy Vary)

Since the International Film Festival in Karlovy Vary was cancelled this year, we (and probably dozens of other frequent visitors of IFF) decided to try the Summer Film School in Uherské Hradiště. We won´t need seat reservations in the train - those travelling from Prague will be too lazy to take a train and will go by a car and the others will be affraid of the Corona, so they will go by a car as well or stay at home. Then they announced the platform and half of the crowd on the railway station started moving. Oops :( So I am standing here on the platform in a crowd of people awaiting the arrival of our train. An elegantly dressed woman in pastel coloured clothes, holding an overpriced watered down Costa in her hand, don´t mind the huge backpack. Our trip to Uherské Hradiště began. Having my hands in trouser pockets I am standing in the aisle of the last railway carriage. It is funny to think about the latest government orders regarding Covid 19 - you need to wear a mask at indoors events with more than 100 people. Here in this carriage there is about 200 people, but the mask isn´t needed and almost nobody has it in this "airconditioned" carriage. The absurdity of this order was wittily summed up by Klusák before the screening of Caught in the net movie - I am paraphradsing here - you all have masks on, but are fanning yourselves, by which you are spreading the viruses to others.

Když nám letos zrušili Vary, pojedeme na LFŠ, řekli jsme si, a spolu s námi zřejmě desítky dalších pravidelných návštěvníků MFF. Místenky snad nebudou potřeba, zhýčkaní Pražáci stejně pojedou autem a zbytek se bude bát Corony, tak pojede taky autem anebo zůstanou doma. Pak vyhlásili nástupiště a půlka nádraží se dala do pohybu. Jaj :( A tak si tu stojím v davu a vyhlížím příjezd toho našeho vlaku. Elegánka v outfitu pastelových barev s předraženou vodovou Costou v ruce, té krosny si nevšímejte. Cesta směr Uherské Hradiště nám začala. Ruce v kapsách, pohupujíce se v bocích, stojící v uličce posledního vagonu. Je směšné přemýšlet nad proticoronovými opatřeními vlády - povinnost mít roušku na akcích s více jak 100 osobami. Jen ve vagonu je však na 200 lidí - rouška být nemusí a téměř nikdo se s ní v "klimatizovaném" vlaku neobtěžuje. Podobnou absurditu skvěle glosoval Klusák před projekcí filmu V síti - parafrázuji - všichni máte roušky, ale ovíváte se, takže ty viry pěkně posouváte dál

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint
photo by Y

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint
photo by Y

Four hours later... after this exhausting train ride when I was standing in an unbearably hot carriage the two black beers disappeared in me like nothing. Considering the heat wave in the next days even more various beers were needed.

O čtyři hoďky později... Po této vyčerpávající cestě na stojáka v hicu do mě zahučeli dva černí Kozlíci jako nic. A vzhledem k horku v následujících dnech jsem zvládla ještě několik dalších kousků ledasčeho.


First of all we go to pick up our festival accreditations, which proved to be a wise choice. We wouldn´t be able to enter the camp without it. Immediately I found it suspcious that people with backpacks and other luggage are standing in the queue for the accreditations - why didn´t they get rid of their stuff and then handle the accreditations? - so I decided to follow their lead (they must have a good reason to do this, right?).

Jako první si jdeme vyzvednout akreditace, což se ukázalo být moudrou volbou. Bez ní by nás do kempu nepustili. Mě hned přišlo podezřelé, proč lidé stojí frontu na akreditace s krosnama, proč si nejdřív neodložili bagáž, tak jsme se k nim hned zařadili (určitě pro to musejí mít nějaký důvod, že?). 


The big advantage of the Summer film school compared to IFF is that everything is so close. You need to take  a festival bus in Karlovy Vary, because the cinemas are quite far from each other (just try to go from Drahomíra to Pupp) and it is a big trip to the camp site, so ideally one has to take everything that might be needed during the day in a bag and carry it around. So, if you go swimming, you will have wet bikinis and flip flops in your handbag for the rest of the day. In Uherské Hradiště the camp site is really close to the centre of the festival, it doesn´t take an hour and half of your precious time if you need to go to your tent to take or leave something. What is a bit annoying is that the showers are not right at the camp site, but it was balanced out by the fact that there was never a queue, when I went there, and the water was (almost too much) hot. Both is quite a rarity at K. Vary´s Rolava.

Výhodou LFŠ oproti MFF je, že všechno je nedaleko. Po Varech musíte jezdit festivalovým autobusem. Kina jsou rozházená po městě (jen si zkuste přeběhnout z Drahomíry do Puppu) a do stanového městečka je to také pořádný výlet, takže si pokud možno všechno, co byste mohli během dne potřebovat, sbalíte s sebou. Zbytek dne pak po Varech chodíte s mokrýma plavkama a žabkama v kabelce. Na LFŠ je stanové městečko jen kousek od centra dění. Kdykoliv se tam můžete zastavit a nebude vás to stát půl druhé hodiny času. Trochu otravné bylo, že sprchy nebyly hned u kempu, ale bylo to vyváženo tím, že jsem tam nikdy nenatrefila na frontu a tekla (skoro až moc) teplá voda. Obojí je ve varské Rolavě vzácností. 

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint
photo by Y

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

The (dis)organization of the Summer film school was quite intriguing to me, but it all somehow held together and worked. The festival accomodation is tied together with the accreditations, therefore you would hardly go here just for parties, which is quite often the case of Karlovy Vary. Generally I really liked that the Summer film school isn´t wannabe posh and excesses for tabloid press aren´t happening here, which is unfortunately omnipresent at IFF. Looking at the visitors, they are generally younger than the visitors of IFF.

Na LFŠ mě zaujala jakási (ne)organizovanost, která ale vlastně funguje. Festivalové ubytování je propojené s akreditacemi na jméno. Není tedy možné sem jet jen pařit, jako do Varů. Obecně mi bylo na LFŠ sympatické, že se tu nekoná žádné rádoby hogo fogo a excesy pro bulvár, což je ve Varech na denním pořádku. Když jsem se porozhlédla po návštěvnících, tak je na LFŠ rozhodně mladší věkovka než ve Varech. 


You won´t be able to get movie tickets using your accreditation (which you do at the IFF). Everyone needs to wait in the queue, however they will let you in really early, like half an hour before the screening, so in the end, you won´t stand in the queues for a long time. In Karlovy Vary, if you don´t have the tickets, you need to be in a queue about an hour before the screening and they will let you in when the screening starts (yes, it is pretty annoying - meanwhile, I usually read a few chapters in a book, drink a bottle of wine before a midnight screening, sometimes I´d even join an interesting discussion with someone). Here and there you will see a big queue at Summer film school, but it is usually a movie that was marketed a bit more than the others (e.g. Hemut Newton - we didn´t get in; Tel Aviv on fire - we got there by mistake*; The Painter and the thief - we didn´t even try to get there).

Lístky na filmy si nelze s akreditací vyzvedávat jako ve Varech. Všichni musí do fronty. Výhodou ale je, že do sálu pouštějí brzy, klidně i dříve než půl hodinu před projekcí. Takže ve výsledku moc času ve frontách nestrávíte. Naopak ve Varech to chce počítat s asi hodinou předem na frontu, pokud nemáte lístek, přičemž dveře se pro vás otevřou až v čas projekce (ano, je to vopruz - během toho času stihnu přečíst pár kapitol knihy, vypít lahvinku, pokud jde o půlnočko, občas dokonce pokecat s někým, kdo má co zajímavého říct). Sem tam se na LFŠ vyskytne opravdu dlouhá fronta na nějaký exponovaný titul (třeba na Helmuta Newtona, na kterého jsme se nedostali; na Tel Aviv v plamenech, na který jsme se zcela náhodou dostali*; na Malířku a zloděje, na které jsme ani nezkoušeli tu frontu stát). 

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint
line for The Painter and the Thief

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint
photo by Y

I´d like to get back to the camp once more. What stressed me a bit at first was that I was leaving my stuff in the tent. It is quite against my nature to leave my things around and I am used to have my backpack in a checkroom at K. Vary. However here the checkroom was quite far for me (considering the weight of the backpack etc.) so the idea that I´d be carrying my backpack every morning and night from the camp to Hvězda and vice versa was quite unbearable, especially in the hot weather. Luckily all worked out and nothing got lost. I didn´t leave anything really valuable in the tent, but still, it would make me pissed off and would complicate things if someone had taken something.

Vrátím-li se ke kempu, tak mě zpočátku trochu stresovalo, že si nechávám věci ve stanu. Je proti mé přirozenosti nechávat své věci někde ležet, a z Varů jsem naučená, že si krosnu dávám do úschovny v kempu. Úschovna tady ale byla (s přihlédnutím k váze krosny atd.) celkem daleko a představa, že bych se každé ráno a večer s krosnou tahala od kempu ke Hvězdě a pak zase zpátky mě fakt nelákala, obzvláště v hicu. Nakonec ale všechno dobrý, nic se nám neztratilo, cennosti jsem stejně měla vždy u sebe a spíš by to byla komplikace k naštvání než pláč nad zcizenou cenností, ke které mám vztah.


The walks to showers in the evenings gave me an idea that I should have taken a dressing gown with me to wear it during these occasions. Twice we even went to the open-air cinema after showering, me still wearing the towel on my head. It really was a very homely atmosphere.

Večerní procházky do sprch ve mě pak vyvolaly úsměvnou představu, že jsem si na to měla s sebou vzít župánek. Dvakrát jsme také šli ze sprch, já ještě s ručníkem na hlavě, do letního kina. Prostě taková domácká atmosféra.

I also liked the "uniforms" (just a purple T-shirt with a writing in white) of the people working for the Summer film school. I really don´t like the orange shirts of the securitas at the IFF (I feel really sorry for them that they have to adhere to the poor taste of someone else).

A pozitivně také hodnotím pohodový stejnokroj (prostě fialové tričko s nápisem) brigádníků na LFŠ. Z těch hrozných oranžových košil securitas ve Varech mi pokaždé až přechází zrak (za takový vnucený nevkus je lituji). 


What surprised me is, that even though there was a lot of people (= customers), the locals mostly didn´t extend the opening hours of the shops or restaurants. And they were closed on Sunday. They continued with their lives without the need to sell out themselves. Also the cashiers in Kaufland would make a small talk and smile. I haven´t experienced this in a long time.

Co mě překvapilo je, že místní obchodníci sice jistě mají lepší tržby během festivalu, ale většinou neprodlužují svou otvírací dobu a v neděli se nedělá, je zavřeno. Prostě si žijí po svém a nikomu se nepotřebují zaprodat a to je mi sympatické. A prodavačky za kasou v Kauflandu s vámi i prohodí pár vět a zdraví s úsměvem. To jsem dlouho nezažila. 

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

I praise the programm as well. Maybe we were lucky, but all movies we have seen were very good. We didn´t need to leave a single screening and we also were able to see our usual (at least) three movies every accredited day. Thanks to the Summer film school I discovered Polish director Andrzej Wajda, whose movies were very enjoyable for me, so I plan to watch some more that didn´t fit into our schedule or that weren´t screened here. We were lucky to view:

Kladně hodnotím i program. Možná jsme jen měli štěstí na výběr filmů, ale všechny, na které jsme šli, byly dost dobré. Nenatrefili jsme na žádný, ze kterého bychom museli utéct. A i na LFŠ jsme zvládli naši obvyklou denní normu - aspoň 3 filmy za každý akreditovaný den. A díky LFŠ jsem objevila tvorbu polského režiséra Andrzeje Wajdy, kterého jsem si po pár projekcích oblíbila a plánuji se podívat i na jeho další filmy, které jsme nestihli nebo nebyly v programu zařazeny. Zhlédli jsme:


Awakening | Probuzení (1959)

The Wedding | Veselka (1972)

Man of Marble | Člověk z mramoru (1976) 

Free cinema 1

Student´s Films Marathon 2020 | Maratón studentských filmů 2020

- Nevíme nic 

- Bobři v plamenech 

- Indians on Wheels 

- Cesta kolem světa… za sto centimetrů 

- Terno 

- Dusno 

-  Každým dnem horší 

- Karanténa 

- Strach 

- Lonely Prague

- V zajetí doby

- Sourozenci v karanténě

Domino (2005)

The revenge | Pomsta (2002)

Owners | Vlastníci (2019)

Student´s Block A | Studentský blok A

- Anežka 

- Pod mrakem

- Anatomie českého odpoledne

- Bobři v plamenech

- Zvěř

Pleasantville (1998)

Tel Aviv on Fire | Tel Aviv v plamenech (2018)*

Caught in the Net | V síti (2020)

FOMO (2019)

Romance for Bugle | Romance pro křídlovku (1966)


*We have seen Tel Aviv on fire by mistake. We wanted to see another Wajda´s movie, Ashes and diamonds, but we didn´t check properly the location of the screening. Previous days the screening at 9 AM was always at Hvězda, so we went there. The queue was longer than expected, but ok, we will wait. Then a man climbed on the stage and said that he welcomes us on another screening of an Israeli movie... We made a mistake, but I didn´t regret it at all.

*Na Tel Aviv jsme se vlastně dostali omylem. Chtěli jsme na dalšího Wajdu, Popel a démant, ale nezkontrolovali jsme si místo promítání. Předchozí dny to byla vždy Hvězda v 9 ráno. Fronta sice byla nečekaně delší než na ostatní Wajdy, ale ok, stojíme. Pak na pódium vystoupil pán a začal nám představovat další film z izraelské sekce... Byl to ale omyl, kterého nelituji. 


To sum this up, I really loved to be at the Summer film school and to visit Uherské Hradiště, which is a lovely city with unexpectedly good community facilities (see, they even have a fencing hall at the sports area!). I will return here gladly, even though it is a trip across the whole country for me.

Shrnuto a podtrženo, jsem z LFŠ nadšená a Uherské Hradiště je krásné město s překvapivě výbornou občanskou vybaveností (no uznejte, mají i šermířský sál ve sportovní hale!). Ráda se sem vrátím, i když je to pro mě přes celou republiku.

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

letní filmová škola uherské hradiště, mezinárodní filmový festival karlovy vary, georgiana quaint

Guide to Karlovy Vary Film Fest
Types of people at Karlovy Vary Film Fest

Comments